Làm sạch bằng hóa chất cho Chemical Daily Tank trên giàn Thang Long & Dong Do (2019)

1. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ xúc rửa bình bồn hóa chất cho giàn Thang Long & Dong Do WHP

2. Khách hàng: PPS

3. Chủ đầu tư: PVEP

4. Mô tả công việc: Thực hiện xúc rửa bằng hóa chất cho các bồn sau:

Thang Long WHP

  • Corrossion tank

  • PPD tank

  • Backup tank

  • Demulsifier tank

Dong Do WHP

  • Corrossion tank

  • PPD tank

  • Backup tank

  • Demulsifier tank

  • H2S Scavenger tank

  • Scale Inhibitor Tank

5. Thời gian thực hiện: T5/2019

Hotline tư vấn miễn phí: +84 903 332711
Zalo